1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Електронни административни услуги с електронен подпис (УЕП/КЕП)

PDFПечатЕ-поща

Тук можете да подадете on-line искане и документи, използвайки електронен подпис (УЕП/КЕП), за получаване на електронни административни услуги от Община Попово, със седалище и адрес на управление: 7800 гр.Попово, ул. "Ал.Стамболийски" №1.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на общината, свързана с електронни административни услуги: Кмет на Община Попово

За подаване на предложения, сигнали и жалби: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/signali-jalbi-menu.html

Ред за обжалване: съгласно разпоредбите на АПК пред съответния Административен съд

За контакти:

  • тел.  0608/40235 - Деловодство - Община Попово
  • e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Предоставяни електронни административни услуги от Община Попово:

УРИ/№ в Административния регистър Ниво на предоставяне Наименование на услугата Категория Адрес (URL), на който се предоставя електронната административна услуга
2007 3 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения Административни услуги "Селско стопанство и екология" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/others-herbs/d596f02e-590a-489a-97ab-e1011215c2d6
2029 3 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства Административни услуги "Селско стопанство и екология" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/others-bees/e79a44f5-8106-40cb-b4ed-2773e73d2956
2066 3 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения Административни услуги "Селско стопанство и екология" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/others-herbs/4aa8bb22-07d5-4958-9f8a-153242defea3
2086 3 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи Административни услуги "Селско стопанство и екология" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/agriculture/44ed2358-4b0b-48be-ae44-0594c6812b0f
2122 3 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър Административни услуги "Селско стопанство и екология" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/agriculture/c3b87780-ce89-4285-a6b0-2927e9e4e82e
2008 4 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/2e995651-b15d-4ad3-a1e1-11a8046aee10
2012 3 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance/478fd0b0-3727-433e-9cdc-4a8b4acfbc65
2035 4 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/transport-and-vehicles/infrastructure/95283315-1324-46b5-aef6-498440323948
2047 4 Категоризация на места за настаняване Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/ed9641b5-4a6f-412d-a9ca-ed777799852d
2048 4 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/0fea5b5c-21bd-4e55-a660-72da76ae8c84
2050 3 Прекратяване на категория на туристически обект Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/606c72c1-fcec-4110-b5f8-abdd8a05540c
2069 4 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/transport-and-vehicles/acquisition-and-registration/d113ccdd-ea22-4527-b664-fc7de5fe8e51
2087 3 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/transport-and-vehicles/acquisition-and-registration/c6d74f56-dcea-4106-bce9-71673f677943
2088 4 Категоризация на заведения за хранене и развлечение Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/af18f651-7d3f-40a9-88ae-3446b55bed35
2089 4 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/f4be6b86-3947-4ec0-adfd-999f548e6137
2123 4 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/7d54b889-9e85-4443-a420-da1812332447
1996 3 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар Административни услуги „Зелена система“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/environment/green-system/78771380-1b9c-4818-bdcb-5e19b0301e77
2031 3 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение Административни услуги „Зелена система“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/environment/green-system/3b7126ce-82ac-469a-ba6f-ee6c3f4272e0
2119 4 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство Административни услуги „Кадастър“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/6515c931-712b-4cb9-82d9-17366a8727e1
2097 4 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура Административни услуги „Контрол по строителството“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/5f50a79b-49cd-4ab8-9b21-0f5f5151f6c1
2098 4 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването Административни услуги „Контрол по строителството“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/e12902c0-62d2-4fa9-8159-51fdd8b9a88c
1998 4 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси Административни услуги „Местни данъци и такси“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/68a56b31-054d-49bf-b5b8-f1dee4b650ec
2014 3 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък Административни услуги „Местни данъци и такси“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/4a8f7fa5-0b7e-4cd4-8541-3acf75105287
2071 4 Издаване на удостоверение за декларирани данни Административни услуги „Местни данъци и такси“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/taxes/96766720-82cd-487c-a74c-aeee10af7408
2091 4 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Административни услуги „Местни данъци и такси“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/d17fd898-94d2-44c7-8015-aca35255ff5c
2124 4 Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси Административни услуги „Местни данъци и такси“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/a2ea812e-b20f-435f-97f6-23b940a662ea
2131 4 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства Административни услуги „Местни данъци и такси“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/d4cdf5a9-46f6-445c-944b-c0bd7f6da467
2393 4 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж Административни услуги „Местни данъци и такси“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/1d7f46f0-ce49-429c-ba21-0bad751ae208
2395 4 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване Административни услуги „Местни данъци и такси“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/ec54dbeb-a4f9-4ea7-90b8-2ced39be587e
2396 4 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство Административни услуги „Местни данъци и такси“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/a29ac5a9-e658-4e91-86bf-2bb95ea340d9
2878 4 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка Административни услуги „Местни данъци и такси“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/5d6cc3cd-2e7c-48a1-83ef-2d801190a445
2100 4 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи Административни услуги „Реклама“ https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/technical-infrastructure/8b33d65f-206e-4a36-ac18-d517433e8884
1997 4 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/74474fb4-fcee-4b75-b6d2-562ba7bb8f92
2000 4 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/fedf1bf9-3c80-40f0-b2dc-6c42d1174788
2016 4 Издаване на удостоверение за наследници Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/death-and-succession/13c2b6d0-26c7-41d2-aa93-845279bd9831
2017 4 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/878a7282-7f05-49b3-a6c8-7bfb67ea13f0
2020 4 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/c3c5f3f1-3f78-40ba-afcf-b7dc7b1b5ca1
2034 4 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/d38454f0-2208-4a5f-af51-f537089fba16
2036 4 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/1f44665c-da5b-41c1-98d9-a32148fe2025
2037 4 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/5fb527b0-e189-44c3-ba6e-520176ffe02c
2038 4 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/fb04fcae-0d29-4879-9a7e-5db71ae03f30
2039 4 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/1ab14ba6-0dff-4147-a99d-a20d4ad73c98
2040 3 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/0b2f10e6-31b6-4efc-be90-22515f872a33
2056 4 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/d904cd3e-545f-46ec-a406-01540196d122
2057 4 Издаване на удостоверение за родените от майката деца Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/ff0ef502-9a16-465d-a466-72a22e46e605
2058 4 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/5a2cc136-1aae-4067-958b-f0fed71f3fb8
2073 4 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/a5479a15-bdb6-4c32-931d-99a69e3d812e
2075 4 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/32dc2ae5-2b11-40d6-8527-ffd9ef4a6f45
2076 4 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/b8948ad7-0f6e-4779-8dd8-73c7343f86da
2080 3 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/0d28bf78-0e54-4e93-bc6f-f4da6f493927
2092 4 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/25922de8-43ae-445d-b68c-1b035a75bec4
2104 4 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/82477674-1fae-44c2-9bb7-062b1d3853dc
2108 4 Издаване на удостоверение за правно ограничение Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/ffc0bf2d-18dd-44ba-b0e2-9bec6b042172
2109 4 Издаване на удостоверение за семейно положение Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/d943ac2f-c4ef-4944-a908-5065f89ca4b8
2110 4 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/0d31f33c-acd9-4281-9820-d6860e0d7e79
2128 4 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/70eb9c44-07c0-4947-a252-e0fc495b6cc5
2132 3 Промяна в актовете за гражданско състояние Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/564196e7-d779-4898-ad3f-c68dcb0aef60
2138 4 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/d75c86b6-42a7-4c22-8fc9-9fcc186cde1a
2390 3 Установяване на наличие на българско гражданство Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/bulgarian-citizenship/fc440e5c-c144-473d-a1ab-2c018d5f5414
2391 3 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/birth-and-adoption/ea768344-3970-4c92-a5d8-6dacad02a110
1988 4 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот Административно-технически услуги "Общинска собственост" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/a3b42a1d-f44d-46f0-8196-4c460e425cc2
2021 4 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти Административно-технически услуги "Общинска собственост" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/buying-property/3a29ff31-8dfb-4a6e-80e7-039b27182b9b
2022 3 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост Административно-технически услуги "Общинска собственост" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/condominium/52050091-2ded-4b9c-b657-166eb44f8dc1
2059 3 Издаване на заповед за изземване на имот Административно-технически услуги "Общинска собственост" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/0c09e522-340a-4620-a5fe-f4ffeeac108e
2081 4 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти Административно-технически услуги "Общинска собственост" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/expropriation-compensation/4850254f-f0ab-43f4-a6d9-2a86126aa89a
2095 4 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Административно-технически услуги "Общинска собственост" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/4bc69bc5-2542-48a2-b915-11060573509a
2105 3 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение Административно-технически услуги "Общинска собственост" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/5c99621a-5bfc-4dfa-b4c2-def566e338e2
1989 4 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/81ec999f-7ddc-4ec5-a463-13b5cd98c7e9
1990 3 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/fbc44950-0d87-4d2d-97dd-f891a4cf8f87
1991 4 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/14a7bf95-9a7b-446d-998b-2fc92907ac13
1992 3 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/agriculture/027cae02-73e8-454b-9333-ccc272e2323c
1993 4 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/environment/water/5ccd78c6-c20a-41a3-9df2-2d1ff5f9a311
2001 4 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планов Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/6eacf665-9ff2-4d4f-889e-4e56da376f49
2002 4 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/cadastral-activities/8c370ac5-b861-4676-b991-7f63245403ed
2004 4 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/environment/water/3196083e-704d-4902-8cff-c3ba9b370bd4
2005 4 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/technical-infrastructure/074eacf0-59cb-4c6a-a4e2-4e4e8300044e
2018 4 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/332b2e5f-56d9-4dd8-9106-d4968016c0c9
2023 4 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/a5db79f0-1260-42dc-804b-799921d2e225
2024 4 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/7a67f93b-f7ae-4cb5-afd5-bd2115a5e558
2025 4 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/ee8609a4-f301-49dc-a2c3-cbb91192c7d3
2027 4 Издаване на скици за недвижими имоти Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/cadastral-activities/45d64da6-e19a-44d9-be55-f12ad9ae26d8
2041 3 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/71c82f03-35be-4667-8e57-a298df937115
2043 4 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/technical-infrastructure/5e39b1c3-11d1-4ce2-b93f-58dd04e04c2d
2054 4 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/560df7a0-8634-47d0-aece-6bb5e8ca04ae
2060 4 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/4b506893-6411-411d-962a-887f396a0010
2061 4 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/df4a8381-ffe6-4317-96a4-a9ca769410e1
2063 3 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/7e0afebc-b047-44c0-9266-90732bcb59b9
2078 4 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/dcd08b70-6496-487d-a09b-a3a7fec2c404
2082 4 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/4d15d456-97f0-41dd-a4f3-3b3a6b35b08b
2083 4 Издаване на виза за проектиране Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/8b59808a-acc3-457d-ae7f-1f72fc698b54
2084 4 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/construction/6687003d-b5fe-4e38-86e7-31e1d853cfd6
2112 4 Издаване на разрешение за строеж Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/8d63c30f-fbd1-4003-ad73-2df4b31ee4d0
2113 4 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/25966de6-4f11-4965-a5c9-555a0e5e2c84
2114 4 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/07f442bf-ea80-4735-a04b-98092de33f49
2117 4 Одобряване на подробен устройствен план Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/6e08c059-a9e6-42db-881d-3cd6dfa4eb09
2130 4 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/9670f67c-fea2-4e77-aa68-6a9bccd78ec9
2517 4 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/c03d9a9a-7b87-4254-b751-4ca95a24523f
2519 4 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/9797d12a-2aee-4902-ab4a-1d3d48b6b263
2667 3 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве Административно-технически услуги "Устройство на територията" https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/08bae4b1-01f8-4018-8f0a-a8a83f0e3dd7
1994 3 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган Други административни услуги https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/aaad77ed-e27d-4437-993e-2ee32fa55d07
2784 3 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията Други административни услуги https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/civil-rights-authentication/be740290-42bf-4b0b-90cf-087f64ca4a05


placeholder