1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Местна индустрия, фирми

PDFПечатЕ-поща

В исторически план индустрията в Oбщината се е развивала на основата на преработката на селскостопанските суровини, произведени в района.

Днес основни предприятия в този отрасъл са "Роса" АД, "Кристера" АД, “Тандем - В” АД , предприятие подготовка на замразени плодове и зеленчуци – част от “Родина – Холдинг” АД, известно под името “Родина-Агро”, малки предприятия за преработка на мляко, “Братя Томови” АД (специализирани в отглеждане на висококачествени хибридни породи свине и преработка на свинско месо), мелници с регионално значение и др. 

Другите структуроопределящи предприятия от отраслите машиностроене, химическа, текстилна и шивашка промишленост са изградени въз основа на наличната работна сила и стремежа тя да се задържи на място в периода на силна миграция към големите градски центрове. Допълнителен фактор за това е и удобната транспортна връзка на Попово с най-крупните икономически центрове на България и близостта на граничните пунктове в тази част на страната.

Най-крупните предприятия в общината са „ЧУГУНЕНА АРМАТУРА - БЪЛГАРИЯ" АД, наследник на машиностроителния завод "Възход" АД, специализиран в производството на промишлена арматура за химическата и хранително-вкусовата промишленост, енергетиката и хидромелиоративни съоръжения и "Родина - Холдинг” АД, произвеждащ дамска и мъжка конфекция, от скоро занимаващ се и с преработка на плодове и зеленчуци.

Другите предприятия, оформящи индустриалния профил на община Попово са “Агротехремонт 61” ООД, специализиран в производството и ремонта на селскостопанска техника (основно произвежда различни видове дискови брани).; “Стоманени профили” АД за производството на електрозаварени тръби и профили; “Спорт” АД за производство на спортни облекла; “Фрештекс “ ЕООД за апретурна обработка на изделия от текстилната промишленост; завод за пластмасови изделия, сепаратори и дърволит “Полисеп” АД; завод за производство на строителна керамика “Родна индустрия” АД; “Електроапаратура” ЕООД – с. Ковачевец.

На територията на Общината развиват дейност и други малки цехове или предприятия, основно в шивашката промишленост, строителството, услугите и др. В землището на село Кардам се намира една от най-големите оранжерийни комплекси в района, собственост на „Натурела плод" АД, специализирана в ранно оранжерийно отглеждане на краставици

Промишлеността на община Попово е многоотраслова и добре балансирана, което е сериозна предпоставка за налагането й на националните и международни пазари. 


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЯКОИ ОТ ФИРМИТЕ, РАБОТЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО ОТ ТЕХНИТЕ САЙТОВЕ:

СВИНЕКОМПЛЕКС-ПОПОВО ”БРАТЯ ТОМОВИ” АД

МЕЛНИЦА И ЗЪРНОБАЗА - ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ”КРИСТЕРА” АД

ПРОИЗВОДСТВО НА ДРЕХИ И ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ “РОДИНА-ХОЛДИНД” АД

РЕМОНТИ НА ДВИГАТЕЛИ И ВЪЗЛИ НА СЕЛ. СТОП. МАШИНИ “АГРОТЕХРЕМОНТ” АД

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЧЕРВЕНИ МЕСА ”ТАНДЕМ-ПОПОВО” ООД

ПРОИЗВОДСТВО НА ЧУГУНЕНА ПРОМИШЛЕНА АРМАТУРА ”ЧУГУНЕНА АРМАТУРА-БЪЛГАРИЯ” АД

 

 

placeholder