1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изпълнени проекти

Филтриране по заглавие 

Показване на № 

Заглавие на статията Посещения
1 Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци 75
2 Улица и паркинг в кв. 115 между о.т. 360-500 и о.т. 599-598, гр.Попово 124
3 Обособяване на детски кът в подкрепа на родители, работещи в общинска администрация Попово 737
4 Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово 1576
5 Подобряване на административния капацитет на Община Попово с цел реализация на проекти по приоритетна ос 2 на ОП "Региони в растеж 2014-2020" за подкрепа на енергийната ефективност в гр. Попово. 1934
6 "Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" гр. Попово" Договор БФП № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа 2456
7 Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово” Договор БФП № BG16RFOP001-2.001-0151-C02 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финанс 2562
8 Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в раст 2330
9 Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2673
10 Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в раст 2314
11 Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RF 2493
12 Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване 6330
13 Община Попово - модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса 7320
14 Рехабилитация на пътната инфраструктура на територията на община Попово, пострадала от наводненията през пролетта – лятото на 2005 г. 3808
15 Дом за възрастни с умствена изостаналост - село Медовина, община Попово 10932
16 Интегрирано подобряване на техническа инфраструктура обслужваща бизнес развитието в индустриалната зона на Попово 4055
17 Саниране на сграда на ЦДГ № 1 „Люляче” - град Попово 4584
18 Комплексен център за култура, художествени занаяти, търговия и туризъм град Попово 4622
19 Мрежа за култура, спорт и туризъм 4040
20 Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км. 4+115 до км. 6+567 5554
21 Събиране и преработване на отпадъчните води в Попово - Пречиствателна станция 5918
22 Основен ремонт на гимназия “Христо Ботев” - град Попово 5796
23 Канализация по ул. “Панайот Хитов” в отсечката от бул. “България” до река Поповска град Попово 4055
24 Ремонт на крайречен парк в кв. 104, УПИ VIII, от пл. “Ал. Стамболийски” до пл. “3 март” град Попово” 4063
25 Ремонт на крайречен парк до Кооперативен пазар – град Попово 4162
26 Дом за деца, лишени от родителски грижи в гр.Попово - Керамичен техникум 7299
27 Корекция на река Поповска от км 5+302.49 до км 5+519.61 град Попово 4432
28 Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Попово 4659
29 Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване 6394
30 Интегрирано развитие на регионален иновационен туристически продукт, основано на наследството “Да изживеем многообразието на етничността в Лудогорието 3957
31 Саниране сграда на ЦДГ 5 – ОДЗ “Слънце” – град Попово 4654
32 Подобряване водоснабдителната и канализационна мрежа на град Попово - ВиК 7512

placeholder