1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово подписа договор по проект „Устойчиво енергийно обновяване на сгради за култура – НЧ „СВЕТЛИНА-1905“ – с. Гагово и НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1899“ – с. Зараево“

PDFПечатЕ-пощаНАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Проект № BG-RRP-4.020-0309:

УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ ЗА КУЛТУРА – НЧ „СВЕТЛИНА-1905“ – с. Гагово и НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1899“ с. Зараево

Договор за финансиране за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост: № BG-RRP-4.020-0309-C01

Процедура № BG-RRP-4.020: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ за подмярка  „Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради“

Краен получател на инвестицията: Община Попово.

Обща стойност на инвестицията: 1 226 610,74 лв. с ДДС, от които:

  • Европейско финансиране: 985 525,33 лв. без ДДС – безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).
  • Допълващо национално финансиране: 192 485,41 лв. – невъзстановим данък добавена стойност.
  • Собствен принос на Община Попово: 48 600,00 лв. с ДДС.

Срок за изпълнение на инвестицията: до 30.06.2026 г.

Община Попово подписа договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реализиране на инвестиционен проект „Устойчиво енергийно обновяване на сгради за култура – НЧ „СВЕТЛИНА-1905“ – с. Гагово и НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1899“ – с. Зараево“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз – „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“ https://next-generation-eu.europa.eu/index_bg, със средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост – Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“.

Основни дейности: Предвижда се цялостно обновяване на всички структурни елементи на читалищните сгради в с. Гагово и с. Зараево, общ. Попово. При реализацията на проектните дейности ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, съгласно пакета в Сертификата за енергийни характеристики на сградата, изготвен по реда на чл. 88 от ЗЕЕ.

Цел на инвестицията: Основната цел на предвидените проектни дейности е да се осигурят по-добри условия за качествено развитие на културна, информационна и социална дейност в читалищата в с. Гагово и с. Зараево, чрез изпълнение на комплекс от мерки за изграждане на енергийно ефективна, иновативна и мотивираща административна среда за всички граждани на община Попово, което е в пряка връзка с целта на процедура BG-RRP-4.020 по НПВУ.

Очаквани резултати: Реализацията на инвестицията ще подпомогне постигане на целите на дългосрочната национална стратегия за обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. и за осъществяване на целите, заложени в „План за интегрирано развитие на община Попово” за периода 2021-2027 г. Чрез прилагане на високоефективните енергийни мерки ще се подобрят енергийните характеристики на читалищните сгради, което ще доведе до намаляване на разходите за енергопотребление, до спестяване на публичен ресурс и до превръщане на сградите в привлекателни центрове за развитие на културна дейност.

Предстои обявяването на обществената поръчка за избор на фирма-изпълнител по проекта.
placeholder