1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово подписа договор по проект „Устойчиво енергийно обновяване на спортна сграда, градски стадион, гр. Попово“

PDFПечатЕ-пощаНАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Инвестиция № BG-RRP-4.020-0306

„УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА СГРАДА, ГРАДСКИ СТАДИОН, ГР. ПОПОВО“

Договор за финансиране за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост: № BG-RRP-4.020-0306-C01

Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ – „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“

Краен получател на инвестицията: Община Попово.

Обща стойност на инвестицията: 255 380,39 лв. с ДДС, от които:

  • Европейско финансиране: 184 698,47 лв. без ДДС – безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ-(БФП));
  • Допълващо национално финансиране: 36 073,92 лв. – невъзстановим данък добавена стойност;
  • Собствен принос на Община Попово: 34 608,00 лв. с ДДС;

Срок за изпълнение на инвестицията: до 30.06.2026 г.

Община Попово, в качеството си на краен получател на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, сключи договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реализиране на инвестиционен проект „Устойчиво енергийно обновяване на спортна сграда, градски стадион, гр. Попово“. Реализирането на одобреното проектно предложение ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз – „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“ https://next-generation-eu.europa.eu/index_bg, със средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България 2021-2027.

Основни дейности: съобразно разписаното проектно предложение се предвижда цялостно обновяване на всички структурни елементи, предвидени в обекта на интервенция – спортна сграда, Градски стадион, гр. Попово. При реализацията на проектните дейности ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, съгласно пакета в Сертификата за енергийни характеристики на сградата, изготвен по реда на чл. 88 от ЗЕЕ.

Цел на инвестицията: да се осигурят по-добри условия за качествено развитие на спортните дейности на територията на гр. Попово, чрез изпълнение на комплекс от мерки за изграждане на енергийно ефективна, иновативна, подкрепяща и мотивираща спортна среда за всички граждани и гости на община Попово.

Очаквани резултати: 

  • подобряването на енергийните характеристики на спортната сграда в градския стадион ще осигури и подобри условията за осъществяване на спортна дейност, чрез изпълнение на комплекс от мерки за изграждане на енергийно ефективна, иновативна, подкрепяща и мотивираща среда за всички жители на община Попово, както и за всички гостуващи спортни клубове;
  • подобряването на условията в спортната сграда в градския стадион ще повиши привлекателността и интереса на гражданите към спортните дейности, тъй като спортът като цяло има висока обществена значимост.

Постигането на посочените тук цели е в концепцията на дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., „Плана за интегрирано развитие на община Попово” за периода 2021-2027 г. и реализиране на основната цел на Процедура BG-RRP-4.020.

Предстои обявяването на обществената поръчка за избор на фирма-изпълнител по проекта.


placeholder