1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово с подписан договор по проект „Устойчиво енергийно обновяване на административни сгради: кметство с. Баба Тонка, кметство с. Иванча, кметство с. Медовина, кметство с. Априлово“

PDFПечатЕ-пощаНАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Инвестиция № BG-RRP-4.020-0303

„УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ: КМЕТСТВО с. БАБА ТОНКА, КМЕТСТВО с. ИВАНЧА, КМЕТСТВО с. МЕДОВИНА, КМЕТСТВО с. АПРИЛОВО“

Договор за финансиране за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост: № BG-RRP-4.020-0303-C01

Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ – „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“

Краен получател на инвестицията: Община Попово.

Обща стойност на инвестицията: 956 971,01 лв. с ДДС, от които:

  • Европейско финансиране: 761 765,26 лв. без ДДС – безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ-(БФП)).
  • Допълващо национално финансиране: 149 365,75 лв. – невъзстановим данък добавена стойност.
  • Собствен принос на Община Попово: 45 840,00 лв. с ДДС.

Срок за изпълнение на инвестицията: до 30.06.2026 г.

Община Попово, в качеството си на краен получател на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, сключи договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реализиране на инвестиционен проект „Устойчиво енергийно обновяване на административни сгради: Кметство с. Баба Тонка, Кметство с. Иванча, Кметство с. Медовина, Кметство с. Априлово“. Реализирането на одобреното проектно предложение ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз – „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“ https://next-generation-eu.europa.eu/index_bg, със средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България 2021-2027.

Основни дейности: Съобразно разписаното проектно предложение се предвижда цялостно обновяване на всички структурни елементи, посочени в административните сгради, предназначени за кметства, при изпълнение на  всички енергоспестяващи мерки, съгласно пакета в Сертификата за енергийни характеристики на сградата, изготвен по реда на чл. 88 от ЗЕЕ.

Цел на инвестицията: да се осигурят условия за качествено обслужване в общинските административни сгради в с. Баба Тонка, с. Иванча, с. Медовина и с. Априлово, чрез изпълнение на комплекс от мерки за изграждане на енергийно ефективна, иновативна и подкрепяща общинска административна среда за гражданите на община Попово.

Очаквани резултати: 

  • подобряването на енергийните характеристики на общинските сгради ще подпомогне намаляването на разходите за енергопотребление и съответно на разхода на публичен ресурс;
  • подобряването на условията в помещенията за предоставяне на услуги и  за работа ще допринесат за по-бързото обновяване на всички видове сгради, тъй като сградите на кметствата са с висока степен на видимост в обществения живот.

Постигането на посочените тук цели е в концепцията на дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., „Плана за интегрирано развитие на община Попово” за периода 2021-2027 г. и реализиране на основната цел на Процедура BG-RRP-4.020.

Предстои обявяването на обществената поръчка за избор на фирма-изпълнител по проекта.


placeholder