1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово приключи дейности по инвестиционен проект №BG06RDNP001-19.643-0006: „Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци”

PDFПечатЕ-поща
Община Попово, в качеството си на бенефициент по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., приключи изпълнението на Инвестиционен Проект №BG06RDNP001-19.643-0006: „Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци”.

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“; Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – BG06RDNP001-19.643 – МИГ-Попово.

Проектът се изпълни с финансовото подпомагане на Европейския съюз чрез „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“, https://eu-mayors.ec.europa.eu/bg/node/29, по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.643-0006-C01, подписан между Община Попово, Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ-Попово.

В резултат на направената инвестиция на територията на гр. Попово бе обособена подходяща оградена зелена зона – парк за домашни любимци, където собствениците на четириногите вече имат възможност да ги разхождат спокойно при условия, подходящи за игра и социализация.

С цел безопасност за домашните любимци паркът е разделен на две  части: за малки и за големи четириноги. Върху терена са монтирани различни уреди и съоръжения за тренировка и кошчета за отпадъци. Информационна табела обозначава правилата в парка. За удобство на гражданите във всяка част са разположени комплекти маси с пейки.

С реализираните проектни дейности Община Попово осигурява необходимото обособено зелено пространство за движение на домашни любимци в градска среда, което е и една от целите на настоящия проект. Чрез инвестицията се гарантира безопасността на животните в съответствие на чл. 150 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност и удобството на гражданите. Изграждането на обекта подпомага постигането на специфична цел 3.1. към Приоритет 3 от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Попово за развитие на територията, насочена към изграждане на местна инфраструктура и местни основни услуги, включително услуги в областта на отдиха и културата, обновяване на селата и дейностите, за да станат населените места от територията привлекателни за бизнеса и за живеене.

Общата стойност на проекта е: 60 745,80 лв. без ДДС, от които: европейско съфинансиране (от ЕЗФРСР - (БФП)): 54 671,22 лв. и национално финансиране – (БФП): 6 074,58 лв.
placeholder