1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово подписа договор за изпълнение на проект „ФЕСТИВАЛ ЗА ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО „ЗЛАТНОТО ОКО“ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ В ПАМЕТ НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ ОПЕРАТОР ДИМО КОЛАРОВ 2022 г.“

PDFПечатЕ-пощаЕвропейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.
Проект: №BG06RDNP001-19.487-0003:
„ФЕСТИВАЛ ЗА ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО „ЗЛАТНОТО ОКО“ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ В ПАМЕТ НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ ОПЕРАТОР ДИМО КОЛАРОВ 2022 г.“

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.487-0003-C01

Бенефициент: Община Попово

Стойност на проекта на етап кандидатстване (БФП): 29 980,00 лв. без ДДС, от които:

Съфинансиране от Европейския съюз: (от ЕЗФРСР – (БФП)): 26 982,00лв.

Национално финансиране (БФП): 2 998,00 лв.

Срок за реализиране на проекта: до 30.06.2025 г.

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“:  BG06RDNP001-19.487 – МИГ-Попово

Община Попово подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ-Попово за изпълнение на проект „Фестивал за операторско майсторство „Златното око“ с международно участие в памет на големия български оператор Димо Коларов 2022“. Проектът ще се реализира с финансовото подпомагане на Европейския съюз чрез „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“: https://eu-mayors.ec.europa.eu/bg/node/29, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020: Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

Основни дейности: Фестивалът за операторско майсторство „Златното око” се провежда в гр. Попов от 1998 г. насам в памет на големия български оператор – Димо Коларов, родом от града. През 2024 година, по време на ХII-ото издание на фестивала, в града ще бъдат представени продукции от съвременното национално и международно киноизкуство, с публичен показ. Инвестицията финансира подготовката и провеждането на фестивала, което включва разработване и разпространение на статут, информационни и рекламни материали; селекция на филми и жури; осигуряване на награден фонд.

Цел на инвестицията: Проектните дейности имат за цел да се създаде свободно творческо пространство, в което оператори да представят своите продукции и филми при равен достъп на различни публики, да се популяризират постиженията на хората зад камерата, да се покажат възможностите на съвременната техника при създаване на произведения от различни жанрове на седмото изкуство. Инвестицията цели и създаване на предпоставки, които да позволят на участници и гости да се запознаят с местната култура, с изявени художествени колективи и творци от района.

Очаквани резултати: Изпълнените проектни дейности ще допринесат за постигане целта на Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“, която е: „Повишаване качеството на живот на хората от територията на МИГ-Попово чрез развитие и обогатяване на културната идентичност и традиции”. Очакваните резултати ще имат принос и за стимулиране на местното икономическо развитие за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж за постигане на по-балансирано устойчиво развитие на територията на МИГ-Попово, което е в контекста и на целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР – Водено от общностите местно развитие.


placeholder