1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово подписа договор за изграждане на парк за разходка и развлечения на домашни любимци в гр. Попово

PDFПечатЕ-поща
Проект №BG06RDNP001-19.643-0006:

„Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци”

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – BG06RDNP001-19.643 – МИГ-Попово

Община Попово подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.643-0006-C01/12.04.2023 г. за изпълнение на инвестиционен проект „Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци”. Договорът е подписан между Община Попово, Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ-Попово. Реализирането на инвестицията е с финансовото подпомагане на Европейския съюз чрез „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“ https://eu-mayors.ec.europa.eu/bg/node/29 по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Стойност на проекта на етап кандидатстване: 62 284,00 лв. без ДДС, от  които:

Европейско съфинансиране (от ЕЗФРСР): 56 055,60 лв.

Национално финансиране: 6 228,40 лв.

Срок за изпълнение: от 12.04.2023 г. до 30.06.2025 г.

Проектните дейности предвиждат изграждане на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци в имот, намиращ се в урбанизираната територия на гр. Попово – по ул. „Раковска“. Теренът е разположен срещу Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Предстои обособяване на подходяща зелена зона на сенчесто и удобно място, където домашните любимци имат възможност да се разхождат спокойно, да играят и да се социализират. Реализирането на инвестицията включва ограждане на терена с мрежа с височина 2 метра и разделяне на парка с оградни врати на две части: за малки и за големи четириноги. Във всяка част на парка ще бъдат монтирани комплекти маси с пейки за стопаните, кошчета за отпадъци, чешма за хората и чешма за домашните любимци. Върху зелените тревни площи ще бъдат поставени уреди и съоръжения за тренировки: препятствие за преминаване „Кучешка лапа“, тройно препятствие, естакади за кучета, скок с две нива, препятствия с регулируема височина, препятствие за преминаване през обръч, кучешки слалом, тунел за кучета, платформи за дресиране и тунел тип къщичка. Ще бъде монтирана информационна табела, която ще обозначава правилата в парка.

Инвестицията има за цел изграждане на подходяща обособена зелена площ на територията на гр. Попово за разходка на домашни любимци на сенчесто и удобно пространство, близко до естествената им природа, с монтиране на съоръжения за игра на животните и оформяне на кътове за стопаните им.

Реализирането на проекта ще гарантира безопасността на четириногите и удобството на гражданите, а теренът ще се превърне в привлекателно място за разходка и отдих. Постигнатите резултати ще подпомагат изграждането на местната инфраструктура, услугите в областта на отдиха и културата и обновяване на населеното място, така че градът да стане привлекателен за развитие на бизнес и по-добро място за живеене, което съответства на специфична цел 3.1. към Приоритет 3 от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Попово.placeholder